Skip to content
Published 11 stycznia 2015

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 43) jednostkami powiązanymi z jednostką są jednostka dominująca, znaczący inwestor, jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone oraz jednostki znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, a także wspólnik jednostki współzależnej. Zgodnie z w/w ustawą. wszystkie te podmioty winny być spółkami polskiego lub zagranicznego prawa handlowego, a w przypadku jednostki dominującej, wspólnika jednostki współzależnej i znaczącego inwestora mogą to być również przedsiębiorstwa państwowe.

Podmiotami powiązanymi mogą być spółki prawa handlowego, tj. spółki kapitałowe (spółki z o.o. i spółki akcyjne) oraz osobowe (spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne), jak również przedsiębiorstwa państwowe.

Zwracamy uwagę, że ustawa o rachunkowości wskazuje również, że w sprawozdaniu finansowym, w dodatkowych informacjach i objaśnieniach (załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości, ust. 4 pkt 2), wykazuje się informacje o istotnych transakcjach (wraz z podaniem kwot), zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi. Stronami powiązanymi są jednostki powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio lub pośrednio osoba, o której mowa w lit. a) i b), lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki.

 

Audyt księgowy, audyt podatkowy, doradztwo podatkowe, usługi doradcze Warszawa

Comments are closed.