Skip to content
Published 16 grudnia 2015

Limity w podatku VAT

Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT małym podatnikiem jest podatnik:

1) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
2) prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Przeliczenie dokonywane jest po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Średni kurs EUR na 1.10.2015 r. wyniósł 4,2437 zł/EUR.

W 2016 r. małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto w 2015 r. nie przekroczyła: 1.200.000 euro × 4,2437 zł/euro = 5.092.000 zł.

Limity w podatku dochodowym

Limit ryczałtu ewidencjonowanego

Podatnicy mogą wybrać formę opodatkowania niektórych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

1) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
2) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Średni kurs euro na 1.10.2015 r. wyniósł 4,2437 zł/euro (tabela kursów nr 191/A/NBP/2015)

W 2016 r. limit ten wynosi:
–  150.000 euro × 4,2437 zł/euro = 636.555 zł
– 25.000 euro × 4,2437 zł/euro = 106.092,50 zł (miesięcznie).

Limity dla małego podatnika w podatku dochodowym w 2016 r.

W 2016 r. status małego podatnika będzie miał podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto (z VAT) nie przekroczyła w 2015 r. 5.092.000 zł (1.200.000 euro × 4,2437 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Limit jednorazowej amortyzacji

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2016 r. wynosie 212.000 zł (50.000 euro × 4,2437 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

 Limity zgodnie z ustawą o rachunkowości

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe obligatoryjnie prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeśli  przychody, za poprzedni rok obrotowy osiągnęły co najmniej równowartość 1.200.000 euro.

Kurs wymiany to średni kurs ogłoszonym przez NBP na dzień 1.10.2015 roku poprzedzającego rok podatkowy/obrotowy.

Kwota limitu w 2016 r wynosi 5.092.440 zł = 1.200.000 euro × 4,2437 zł/euro

Comments are closed.