Skip to content
Published 16 grudnia 2015

Zgodnie ze znowelizowanym art. 64 ustawy o rachunkowości rozszerzony zostaje katalog jednostek, których sprawozdania finansowe będą podlegały obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Do takich jednostek zaliczone zostały krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości zmieniono, że celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 65 ust. 3 ustawy o rachunkowości, zmieniony został zakres opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. W opinii biegły rewident ma obowiązek poinformować o niedopełnieniu przez jednostkę obowiązku złożenia we właściwym rejestrze sądowym oraz do ogłoszenia sprawozdania finansowego jednostki za rok lub lata poprzedzające rok za który jest badane sprawozdanie finansowe oraz biegły rewident ma obowiązek wymienić istotne zagrożenia kontynuacji działalności jednostek, jak również zidentyfikowane na podstawie znajomości jednostki uzyskanej podczas badania istotne błędy w sprawozdaniu z działalności jednostki oraz opisać na czym one polegały. W przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych (EOG), biegły rewident w opinii wskazuje, czy jednostka zawarła wszystkie informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Znowelizowane przepisy stosuje się również do opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Comments are closed.