Skip to content
Published 22 sierpnia 2016

Przypadek: Umowa o dzieło zawarta z rezydentem Ukrainy, który przedstawił certyfikat rezydencji podatkowej.

Jeżeli zleceniobiorca nie przedstawiłby certyfikatu rezydencji opodatkowanie dochodu podlegałoby pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i w efekcie płatnik (Spółka) zobowiązany byłby pobrać 20% ryczałtowy podatek dochodowy i odprowadzać go do urzędu skarbowego.

W przypadku, kiedy zleceniobiorca przedstawił certyfikat rezydencji podatkowej (wydany przez uprawniony organ na Ukrainie), wówczas można zastosować zapisy umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Ukrainą.

Kwalifikując umowę o dzieło do art 14 umowy w/w podatek nie wystąpi w Polsce, tylko na Ukrainie:

Artykuł 14

Wolne zawody

1. Dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania swej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką stałą placówką, to dochody mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim mogą być przypisane tej stałej placówce.

2. Określenie „wolny zawód” obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów oraz dentystów i księgowych.
Ryzyko podatkowe w tej analizie położone jest na kwalifikację umowy o dzieło do odpowiedniego źródła, najczęściej kwalifikuje się takie umowy do wolnych zawodów (art. 14). Jednak proszę wziąć pod uwagę, że organy podatkowe zawsze indywidualnie rozstrzygają źródło.
I tak gdyby organ uznał, że źródło to art. 15 Praca najemna, wówczas jeśli praca jest wykonywana w Polsce, to podlega opodatkowaniu w Polsce.
Gdyby organ uznał, że źródłem jest art 21 Inne dochody, wówczas dochód podlegałby opodatkowaniu na Ukrainie w całości, chyba, że w Polsce doszło by do powstania tzw. zakładu (np. prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, stała placówka w Polsce), wtedy dochody zakładu podlegałyby podatkowi w Polsce.

Zakładamy, że umowa o dzieło kwalifikuje się do art 14 ponieważ zawiera się w definicji działalności o samodzielnym charakterze. Ponieważ to na spółce ciąży obowiązek podatkowy (jako płatnik), warto zwrócić się do zleceniobiorcy, aby wystosował do spółki oświadczenie o treści „Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Ukrainą nie posiadam w Polsce stałej placówki (nie prowadzę zakładu w Polsce), ponadto oświadczam, że ośrodek moich interesów życiowych znajduje się na Ukrainie”.

Przy zastosowaniu art 14, do końca lutego 2017 płatnik zobowiązany jest wystawić informację podatkową IFT1R.

 

Comments are closed.