Skip to content
Published 18 września 2015
Zasady opodatkowania sprzedaży za granicą

1. Sprzedaż usług na rzeczowym majątku ruchomym (restoration services): opodatkowanie zgodnie z art 28b ustawy o VAT

a) sprzedaż na rzecz podatnika z UE, który podał numer VAT UE – stosujemy stawkę VAT NP (należy wykazać w informacji podsumowującej)

b) sprzedaż na rzecz niepodatnika z UE – opodatkowanie w Polsce stawką podstawową 23% VAT

c) sprzedaż na rzecz podatnika z kraju 3-iego – stosujemy VAT NP

d) sprzedaż na rzecz niepodatnika z kraju 3-iego – trzeba sprawdzić jakie są przepisy w kraju nabywcy (transakcja może być opodatkowana w kraju nabywcy, zgodnie z zasadami tego kraju lub w Polsce wg zasad krajowych)

Zgodnie z art. 28 h VAT – jeśli usługi są wykonywane na rzeczowym majątku ruchomym niepodatnika, wówczas podlegają opodatkowaniu w kraju, gdzie są one świadczone- czyli w Polsce.

Przykładem USŁUG NA RZECZOWYM MAJĄTKU RUCHOMYM jest naprawa i renowacja samochodów (klient dostarcza samochód podatnikowi, a ten dokonuje jego naprawy, regeneracji, etc – świadczy usługę na tym rzeczowym majątku ruchomym)

Co do zasady miejscem opodatkowania VAT jest miejsce wykonywania usług (czyli Polska gdzie należy zapłacić VAT).  Ale jeśli usługa jest świadczona przez podatnika na rzecz nabywcy z innego kraju UE, to jeśli ten nabywca poda swój numer NIP UE, wówczas miejscem opodatkowania będzie kraj, który wydał nabywcy numer UE. Wystawia się wówczas fakturę bez VAT (przy stawce VAT: „NP”) z adnotacją „reverse charge- odwrotne obciążenie”.

Jest jednak warunek – taki samochód po wykonaniu usługi musi być wywieziony w ciągu 30 dni  z Polski (przy czym w ustawie nie jest napisane od którego momentu te 30 dni liczyć). Przed urzędem ten fakt trzeba jedna będzie udowodnić. Przyjmuje się, że tym dniem jest dzień zakończenia wykonywania usługi.

Jeżeli nabywca nie będzie zarejestrowany i nie poda VAT UE wówczas podatnik musiałby zarejestrować się do VAT w miejscu siedziby usługodawcy zgodnie z regulacjami VAT w tamtym kraju.
Kolejna kwestia: trzeba rozważyć czym tak naprawdę są usługi wykonywane przez podatnika – tzn. czy są to faktycznie usługi na rzeczowym majątku ruchomym czy też jest to dostawa z montażem (montowanie towarów u kontrahenta lub na rzeczach ruchomych kontrahenta). Podatnik świadcząc usługę na samochodzie kontrahenta wykonuje usługę i przy wykonywaniu tej usługi wydaje z magazynu własne towary. Tutaj jest kwestia następująca: jak zakwalifikujemy takie czynności – jako świadczenie kompleksowej usługi, czy też osobno ujmiemy usługę i osobno towary.
Ewidencja wewnątrz firmy: Zgodnie z ustawą o VAT należy wewnętrznie ewidencjonować powierzone towary, jeśli mamy do czynienia z usługami na rzeczowym majątku ruchomym (taka ewidencja powinna zawierać m.in. dane: data otrzymania towarów, identyfikacja towaru, data wydania towaru po wykonaniu usługi)

Comments are closed.