Skip to content
Published 20 października 2015

1. Odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli
wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej
przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej
(do 31 grudnia 2015 r. obowiązki operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska
S.A.).
Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł (tj. 3 x 2,90 zł).

Podstawa prawna:
Art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.
U. z 2015 r. poz. 613)

2. Odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu składek na: ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚ nie wpłaca się,
jeżeli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł.

Podstawa prawna:
Art. 23 ust. 1a oraz art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121)

Comments are closed.